O klubu

 

Že leta 1946 se je zbralo okoli deset ljubiteljev elektrotehnike in radiotehnike oz. ljubiteljev tehnične kulture. V okviru takratne Ljudske tehnike so ustanovili sekcijo Radio klub Laško. Z glasovanjem na skupnem zboru so izvolili Odbor Radio kluba Laško. Predsednik je postal Stanko Salobir, gospodar kluba Kazimir Virant in člana Janez Ferlež ter Stanko Kolšek. Za delovanje so bili začasno dodeljeni prostori »trgovski lokal BATA« kmalu zatem (čez približno dve leti) pa dva prostora v občinski stavbi in sicer takoj levo od vhoda. Glavna naloga je bila razvoj samega radia, predavanja mladim in zainteresirani javnosti o elektriki, njeni koristi pa tudi nevarnosti. Za člane so bili organizirani tečaji na temo poznavanja radioamaterske organizacije, elektrotehnike, radiotehnike in praktično delo kjer so izdelovali enostavne radijske sprejemnike. Ohranjeno je spričevalo iz leta 1951 iz katerega je razvidno, da je Kazimir Virant naredil zaključni izpit z odličnim uspehoma. Vodstvo Ljudske tehnike Laško je že v tem času zadolžilo radioamaterje za izvajanje uličnega ozvočenja in sekciji Radio klubu Laško dodelilo ojačevalec moči 25W ter pet zvočnikov. Z radijskimi postajami, katere so radioamaterji v tem času pridobili (vojaške radijske postaje, ki jih je pustila nemška vojna po koncu vojne) in preuredili za delo na amaterskih radijskih frekvencah, so hoteli tudi vzpostavljati zveze z drugimi radioamaterji, za kar pa je bilo potrebno radijsko dovoljenje ter članstvo v samostojni radioamaterski organizaciji. Zaradi razširitve radioamaterske dejavnosti so radioamaterji laške občine leta 1Ž55 ustanovili novo oz. samostojno radioamatersko društvo z imenom Radio klub »Partizan« Laško v skladu s takratnimi predpisi o združevanju v društva. V ta namen je bilo več sestankov in posvetovanj v Tekstilni tovarni »VOLNA« Laško v kateri so vodilni imeli veliko posluha pri podpiranju dejavnosti Ljudske tehnike. Podpirali so tudi »osamosvojitev« Radio kluba ter mu nudili materialno pomoč v opremi za ozvočenje in QSL karticah. Radio klub »Partizan« Laško je bil dne 15.8.1955 vpisan v register društev pri Okrajnem ljudskem odboru Celje – Tajništvo za notranje zadeve (vir register društev pri UE Laško). Še istega leta je klub pridobil radijsko dovoljenje za vzpostavljanje zvez na amaterskih radijskih frekvencah z pozivnim znakom YU3GCD. Prostori za delo kluba so bili pridobljeni v Domu PARTIZAN (sedanji Kulturni center Laško). V teh prostorih se je uredil prostor z radijskimi postajami in antenami, tako imenovani PPS (primopredajna sekcija) od koder so radioamaterji vzpostavljali zveze po celem svetu. Pred tem pa so morali opraviti izpit za radioamaterja operaterja 3. ali 2. razreda, pri čemer je bila razlika samo v znanju telegrafije z uporabo Morsejevih znakov. Izpit 1. razreda pa so lahko opravljali šele po vzpostavitvi zvez z najmanj stotimi radioamaterji iz različnih držav. Vse zveze so morale biti potrjene s posebnimi karticami imenovanimi QSL (kratica za potrditev radijske zveze) karticami. Vsi radioamaterji, ki so želeli izdelovati radijske postaje in ostale radioamaterske sklope, so obiskovali tečaje konstruktorstva in po izpitu pridobili naziv radioamater konstruktor. V takratnem času so bili glavni »serviserji« za poškodovano radijsko opremo. V letu 1960 je ponovno prišlo do prostorskega problema, ker se je pričelo z adaptacijo Doma PARTIZAN je Radio klub dobil zahtevo za izpraznitev prostorov, čeprav ni bilo prostega prostora za preselitev. V tem času je bila tudi uničena vsa dokumentacija Radio kluba od ustanovitve pa do vključno leta 1958. Ob adaptaciji se je namreč dokumentacija shranila v kletne prostore te stavbe, katere je ob poplavi zalila voda in jo uničila, kar pomeni, da sedaj niso uradno znani ustanovitelji Radio kluba leta 1955. Tudi dostop do prostorov PPS je bil težak in sicer po gradbišču in lestvi. Zaradi tega so bili klubu leta 1964 dodeljeni kletni prostori v občinski stavbi (bivši zapori), po nekaj letih pa podstrešni prostori občinske stavbe. Vsi ti prostori so bili neprimerni za normalno radioamatersko delo. Pogoji so se precej izboljšali po pridobitvi enosobnega stanovanja v mansardnem delu Gasilskega doma Laško na Trubarjevi ulici leta 1981, ki je bilo preurejeno za radioamatersko dejavnost. Radioamaterji so v teh prostorih delovali vse do leta 2000, ko je bil zgrajen novi gasilski dom v Debru in v njem urejeni, lepi in funkcionalni prostori za potrebe radioamaterjev. Zaradi velikega števila materialnih sredstev, ki jih radioamaterji potrebujejo za svoje delo, je tudi prostor v Dvorani Tri lilije namenjen za skladiščenje le-teh. Dejavnost laških radioamaterjev je zelo široka. Prisotni smo na vseh področjih družbenega življenja v laški občini kot so kulturne, športne, zabavne, turistične prireditve, kjer je potrebna tehnična ekipa z znanjem akustike, radijske komunikacije in računalniške povezave. Tako ekipa radioamaterjev deluje v Kulturnem centru Laško že od otvoritve leta 1993 ter v športni dvorani Tri lilije tudi od otvoritve leta 1997. Izvaja ozvočenja na vseh prireditvah kot so PIVO-CVETJE, Martinovanje, pustovanje, prikazih starih običajev, komemoracije, razne otvoritve in še bi lahko naštevali. Radioamaterji radi poudarijo, da so bili s svojo tehnično ekipo prisotni na vseh turističnih prireditvah PIVO-CVETJE. Tako je v novejšem času na tem področju najobsežnejše sodelovanje s Turističnim društvom Laško. Večina radioamaterjev operatorjev je bilo od leta 1978 pa do leta 1992 vključeno v vojaško enoto upravnih zvez ter v Občinski center za obveščanje pri Oddelku za ljudsko obrambo občine Laško. Sodelovali so pri gradnji občinskih radijskih zvez do krajevnih skupnosti ter pri montaži radijskih postaj v gasilskih domovih za potrebe gasilskih radijskih zvez. V času osamosvajanja Republike Slovenije so bili mobilizirani od 8. maja do 30. oktobra 1991. V tem času so dežurali v Občinskem centru za obveščanje Laško ter bili v času vojne za Slovenijo na vojni lokaciji Sedraž, kjer so opravljali naloge po načrtu zvez za delovanje v vojni (aktivirana je bila najvišja stopnja vojnih upravnih zvez). Od leta 1992 naprej je kot prostovoljna ekipa radioamaterjev pogodbeno vključena v Civilno zaščito občine Laško, ki se jo aktivira ob večjih naravnih in drugih nesrečah. Sicer pa so vsi radioamaterji, ki imajo svoje radijske postaje, vključeni v KODEKS ARON. S tem kodeksom so določena pravila vedenja in ravnanja radioamaterjev ob naravnih in drugih večjih nesrečah. Radioamaterji so opravljali tudi funkcijo poročanja prisotnosti na voliščih ob volitvah in referendumih z vseh volišč, kjer ni bilo telefona, preko radijskih zvez preko Občinskega centra za obveščanje do Občinske volilne komisije Laško. To dejavnost so opravljali od leta 1980 do leta 1994 na županskih volitvah. Radio klub Laško dosega tudi zavidljive rezultate na radioamaterskih tekmovanjih, predvsem na UKV frekvenčnem področju. 9e pred 25. leti se je pričelo načrtno tekmovati s takratno skromno radijsko opremo s tekmovalne lokacije Malič. V tem času se je pri tekmovanjih uporabljal osnovni pozivni znak YU3GCD. Po osamosvojitvi RS in po sprejemu Zveze radioamaterjev Slovenije v svetovno radioamatersko organizacijo IARU leta 1992, pa je Radio klub Laško dobil novi pozivni znak S59GCD, in ker je bil aktiven tudi na tekmovanjih, je pridobil še tekmovalni pozivni znak S59R. V zadnjih desetih letih se je tekmovalna oprema precej izboljšala. Nabavili smo novo opremo, nekatere radijske postaje na mikrovalovnih frekvenčnih področjih pa so sestavili laški radioamaterji – konstruktorji. Tako tekmovalna ekipa sedaj tekmuje na sedmih frekvenčnih področjih in sicer 144MHz, 432MHz, 1,3GHz, 2,4GHz, 3,4GHz, 5GHz in 10GHz. Zadnjih 6 let se tako udeležuje UKV pokala Slovenije, ki obsega letno devet tekmovanj od marca do novembra meseca. Tekmovalna lokacije je na slovenjgraškem Pohorju – Mala in Velika Kopa, kjer je Ministrstvo za obrambo dovolilo uporabo njihovih objektov za zveze. Tekmovalno lokacijo je potrebno pred vsako tekmo pripraviti tako, da se postavijo šotori, v katere se namesti tehnika, ter dvigniti antene na drogovih ter po končani tekmi vse pospraviti. Tekmovanje se izvaja vsak prvi vikend v mesecu ter traja nepretrgoma 24 ur od 14. ure v soboto do 14. ure v nedeljo po GMT. S te lokacije je tekmovalna ekipa Radio kluba Laško S59R leta 2004 dosegla 1. mesto v UKV pokalu Slovenije, leta 2003 2. mesto, leta 2005 3. mesto in leta 2006 ponovno 2. mesto. Tudi na mednarodnem tekmovanju ALPE-ADRIA, na katerem tekmujejo radioamaterji Avstrije, Italije, Hrvaške in Slovenije, je Radio klub Laško dosegel dvakrat 1. mesto in dvakrat 2. mesto. Vsako leto se posamezni radioamaterji udeležujejo tudi KV prvenstva Slovenije s povprečnimi rezultati. Ta tekmovanja se priznajo tudi kot usposabljanje za potrebe Civilne zaščite. Ob praznovanju Abrahama v letu 2005 je Radio klub Laško v Kulturnem centru Laško pripravil razstavo radioamaterske dejavnosti in tehnike ter proslavo, na kateri je za uspešno delo dobil nekaj priznaj in sicer: Zlati grb občine Laško, Zlati znak Civilne zaščite Republike Slovenije in Plaketo Zveze radioamaterjev Slovenije. Za uspešno delo so laški radioamaterji dobili več priznaj že v času bivše Jugoslavije in sicer: Priznanje za ustvarjalno in prizadevno delo pri razvoju splošne ljudske obrambe Republiškega sekretariata za ljudsko obrambo Slovenije, Priznanje 2. julij občine Laško, srebrni znak SZDL, srebrni znak ZSMS za uspešno spremljanje mladih pohodnikov po poteh legendarne XIV. divizije in vzpostavljanje zvez med radioamaterji ter bronasto, srebrno in zlato značko Zveze radioamaterjev Slovenije. Za dosežene uspehe so v prvi vrsti zaslužni predvsem laški radioamaterji in njihovo vodstvo v vseh časovnih obdobjih ter večji in manjši gospodarstveniki Laškega, ki so in še pomagajo Radio klubu z materialnimi in finančnimi sredstvi in s podporo funkcionarjev družbeno političnega življenja v vseh časovnih obdobjih. Hvala vsem.

 

Janko Franetič – Bilten občine Laško December 2006